Hogyan akartam, de mégse úgy lett

Voltak terveim, amik még megvalósulhatnának, de az utóbbi időben ahogyan egyre közeledünk az újabb eseménysorozathoz ahhoz, hogy meglehessen csinálni, ahhoz legalább 7 hónap kellene a teljes rendszerek átfésüléséhez, s az események nem fognak megállani, így esélye olyan minimális, hogy szinte 0%.

Címkefelhő
Feedek
Megosztás
Alázatosság

1. Mi köze lehet Jézushoz annak, aki a világ szerinti nagyságra vágyik, mint valami nagy jóra, - amikor maga Jézus az ellenkező irányban haladt? (Viktor J)
2. Minden igazi nagyság abból fakad, hogy valaki le tud hajolni mások szolgálatára. Minden más nagyság hazug önámítás. (Viktor J)
3. Ne élj magadnak, hanem Istennek és felebarátaidnak! Ne keress az emberek előtt tisztességet, hanem igyekezzél nekik szolgálni, sem dicsérettel, sem ócsárlással ne törődve. (Hauser M)
4. Magamra hagyatva semmi sem vagyok, csak csupa gyarlóság, de mihelyt rám tekintesz, azonnal öröm száll belém. (Kempis)
5. Nem árt, ha mindenkinek alárendeled magad, de sokszor árt, ha csak egynek is eléje teszed magad. (Kempis)
6. Az alázatos szívben állandó béke honol.
7. Ha van benned valami jó, tételezz fel mások felől még jobbat, hogy el ne bizakodjál!
8. Ha az alázatost meggyalázták, lelki békéje nem vész el, mert erőssége Isten, és nem a világ. (Kempis)
9. Az igazi alázatosság magamagán kívül senkire sem neheztel, senkire sem haragszik. (Kempis)
10. Ne az én nevem, hanem a Tied dicsértessék, ne az én művem, hanem a tied magasztaltassék. A Te szent neved dicsértessék, nekem pedig semmi részem se legyen az emberek dicséretében. (Kempis)
11. Aki őszintén tudja, hogy nincs benne semmi jó, nem keres másban hibát.
12. Az alázatos lelkek így imádkoznak: Uram, engedd, hogy minél kevesebb feltűnés nélkül mehessek át ezen az életen.
13. Semmiségem tudatában kell élnem! Vagyis állandóan látnom kell és beismernem, hogy semmit sem tudok, és semmire sem vagyok érdemes. (Terstseegen)
14. Istennek semmit sem tudok adni, és érette semmit sem tudok cselekedni. A legjobb, amit tehetek, hogy tehetetlenségemet beismerem. (Tertseegen)
15. Nem szükséges gyarlóságaink miatt annyira nyugtalankodnunk. Gonosz gyermekek ők, akiket ugyan nem szerethetünk, de mégis el kell szenvednünk, mert arra szolgálnak, hogy bennünket saját szemünkben semmivé és a megfeszített Jézus végtelen megalázottságához hasonlóvá tegyenek. (Tertseegen)
16. Ha nagy akarsz lenni, légy szolga, de ha első akarsz lenni, akkor tovább kell menned: légy rabszolga!
17. Ha dicsérnek, fordulj a fal felé és mondjad: Istenem, látom, hogy dicsérnek, pedig Te tudod, hogy milyen bűnös vagyok.
18. A hamis alázatosság visszataszító, a valódi alázatosság vonzó.
19. A valódi alázatosság virág, mely minden kertnek díszére válik, fűszer, mellyel az életnek minden étele megízesíthető. Egyszóval olyasmi, mely minden dolognak az értelmét emeli. (Spurgeon)
20. Teljesen üres edényekké kell lennünk, hogy Isten önmagával megtölthessen. (Trudel.)
21. Hogy az Úr felhasználhasson minket, semmivé kell lennünk! (Trudel)
22. Annak, hogy meghaltunk, egyik bizonyítéka, hogy szeretjük a mellőzést nemcsak a világtól, hanem barátainktól is. (Steinberger)
23. Nincsen szabadabb annál, ki magától és minden egyébtől meg tud válni, és magát a sorban legutolsónak tartja. (Kempis)
24. Én csupa hiúság és semmi vagyok színed előtt, állhatatlan és gyarló ember. (Kempis)
25. Atyám: Verd addig hátamat, nyakamat, míg keményszívűségem akaratod alá hajlik. (Kempis)
26. Ha igazságosan bírálom el magamat, be kell ismernem, hogy senki részéről nem esett rajtam méltatlanság, ezért is nincs okom ellened panaszkodni. – Engem joggal illet gyalázat és megvetés, Téged pedig áldás, tisztelet és dicsőség. (Kempis)
27. Aki valami jót tulajdonít önmagának, Isten kegyelme elé gátat emel.
28. Magunk előtt azok a legkisebbek, kik Isten előtt a legnagyobb szentek, és annál alázatosabbak önmagukban, minél nagyobbak Isten előtt.
29. Mindnyájan gyarlók vagyunk, de magadnál gyarlóbbnak senkit se tarts!
30. Az embernek az a törekvése, hogy önmagától elszakadjon, a nagy tettek között is a legnagyobb. S ha Isten kegyelméből ezt a célját el is éri, akkor emberi értéke felbecsülhetetlen. (Tertseegen)
31. Akik Jézust mint királyt akarják szolgálni, kell hogy az alázatosság szerény ruháját viseljék, nem pedig a fennhéjázó önteltség skarlát díszét. (Spurgeon)
32. Aki megalázkodik, bölcsen jár el, mert ezzel elkerüli, hogy mások alázzák meg. (Spurgeon)
33. Az igazi nagysághoz vezető út: akarj igen kicsiny maradni! (Spurgeon)
34. A Krisztusért elszenvedett szégyen a legnagyobb tisztesség, és az Érte elviselt gyalázat a legnagyobb kegyelem. (Spurgeon)
35. Minden nagy ember nemcsak ért a dolgához, hanem tudja is, hogy ért hozzá, és nemcsak igaza van, hanem tudja is, hogy igaza van, csakhogy mindezt nem tulajdonítják maguknak különös érdemül, és nem várják el, hogy embertársaik leboruljanak előttük és imádják őket. A háttérben ott él bennük erőtlenségük tudata. (Fosdick)
36. Ha Isten el tudja nézni, hogy minket, akiket arra hívott el, hogy Őt dicsőítsük – megvessenek, akkor ezt nekünk el kell szenvednünk.
37. Úgy emelkedhetünk Istenhez, ha mások alá süllyedünk. (Trudel)
38. Legyetek porrá, a port nem lehet megsérteni. (Trudel)
39. Isteni nemesség: szolgák szolgája lenni. (Trudel)
40. Amíg rosszul esik, hogy nem adják meg nekünk a köteles tiszteletet, nagyon messze vagyunk az alázatosságtól (Trudel)
41. Ha te semmi vagy, de Megváltód minden, akkor nagyon pompásan összeilletek.
42. Hiúságunkban olyanoknak képzeljük magunkat, amilyenek a valóságban nem vagyunk. Mindez hazugság, ami Istennek, az örök igazságnak visszatetsző. Egyedül az alázatosságot becsüljétek és szeressétek! (Tertseegen)
43. Semmiségem tudatában kell élnem, vagyis állandóan látni kell és be kell ismernem, hogy semmit sem tudok, és semmire nem vagyok érdemes, mert ez az igazság. (Tertseegen)
44. Az alázatosság nem erény, hanem az a talaj, melyből minden más erény fakad.
45. A szenvedés értékesebbé teszi a szolgálatot, mert csak azt tudjuk megbecsülni, ami sokba kerül.
46. Jézus nem sokat beszélt az alázatosság fontosságáról, hanem egy kendőt vett, körülkötötte magán, és elkezdte mosni a tanítványok lábait.
47. Az alázatosság igazi próbája akkor következeik be, amikor az ember valami nagy eredményt ér el, és abban a kísértésben forog, hogy elfelejtse: minden erejét Istentől kapta, megbízatás gyanánt. (Fosdick)
48. Az igazi alázatosság nemcsak így szól: A bűnösök között első vagyok én, hanem így is: Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok.
49. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Máté 11:28
50. Az alázatosoknak Isten kegyelmet ad.

Free counters!

HonlaprendszerüNK

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

Honnan

Feedjit Live Blog Stats

websas.hu

MapFree counters! Free counters! Free counters!

2015. október 21. szerda

Római Katolikus - keresztény rádió - átadták

Community cover photo
Community member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photoCommunity member photo
Római Katolikus - keresztény rádió
A közösségünk keresztény hovatartozástól függetlenül minden ember előtt nyitott, aki az Úrban jár, őt szolgálja és az ő igéjét keresi.


Kérjük, vegyétek figyelembe, hogy:
K a t o l i k u s csoportban vagyunk, ezért kérjük, hogy k a t o l i k u s hitünkkel megegyező írásokat, videókat osszatok meg, ami egyezik a katolikus egyház tanításaival, a Katolikus Püspöki Kar és a Szentszék állásfoglalásaival. Igyekezzünk megismerni egyházunk tanításait, mert az utóbbi időben sokszor találkozhattunk burkoltan, vagy nyíltan egyházellenes írásokkal, amelyek figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek.Lehetőség van naponta imakérésre, közösségi imákra, tanúságtételre és aktuális eseményekre. Napi evangéliumra korlátok nélkül.Ha vannak Isten jelenlétéről tanúságtételeink azt megoszthatjuk egymással. Mivel ez nem hirdető, és társkereső oldal, ezért a reklámokat, és az ilyen típusú hirdetéseket is levesszük az üzenőfalról. Továbbá töröljük a jelentett tartalmakat, amennyiben azok nem az Egyház tanításaival vannak összhangban. Nem az a lényeg milyen egyházhoz tartozol, Ez a közösség nem az Ige megvitatásáról szól. Dicsőítsük együtt Istent! Más felekezetekből, gyülekezetekből is mindenkit szeretettel látunk itt, amennyiben tiszteletben tartjátok egyházi tanításainkat. illetve a szentírás tanításait.
Legyél Te is ennek a közösségnek a tagja!
2015. október 14. szerda

Heves Jeges

2015. október 14. szerda

Legendás MeseMondaVilág

andrelowoa.blogspot.com

A mese a legjobb érzelmi intelligenciafejlesztő módszer és a minőségi idő egyik legértékesebb módja. Nem csak szórakoztat, de jóra is tanít. A gyermek életét csak akkor gazdagítja egy mese, ha mozgásba hozza képzeletét, fantáziáját, fejleszti intellektusát, ha eligazítja érzelmeiben, megbékíti félelmeivel és vágyaival, elismeri nehézségeit, ugyanakkor megoldásokat is javasol problémáira. Ha egy gye­rek sok mesét hall­gat, sok­kal job­ban tud kap­cso­la­tot kiala­kí­tani a kör­nye­ze­té­vel, fej­let­tebb szó­kinccsel és kép­zelőerővel ren­del­ke­zik majd. Az isko­lá­ban könnyeb­ben meg­ta­nul olvasni és tudomá­nyos kuta­tá­sok szerint nagyobb intelligenciával is rendelkeznek majd. A kínálat óriási. Az alábbi válogatással olyan meséket szeretnénk feleleveníteni, amelyek nagyon sokunk kedvence volt és amit érdemes megismertetni gyermekeinkkel, unokáinkkal. Ezekben a mesékben a gyerekek találkoznak az életben is előforduló fogalmakkal, jellemekkel, értékekkel (szegénység, gazdagság, szépség, öröm, harag, barátság, jóság, butaság, okosság). Mindezen túl az ingergazdag környezet szórakoztat és tanít az életről, valamint megszeretteti gyermekeinkkel a növény és állatvilágot. Olvas­sunk és meséljünk minél töb­bet, hogy gyermeke­ink sike­res, magabiz­tos felnőt­tekké váljanak!
2015. október 14. szerda

Bölcsen Okosan Törpemagyaran

Bölcsen Okosan Magyaran kiegészítése
2015. október 13. kedd

Hűség Hőség

Amelyek számuNKra fontosak lehetnek, de számotokra nem fontos úgy tűnik

 

2015. október 10. szombat

Hosszúság

1) Mindezen bölcsességek, sőt a Szentírás, a múlt összes tapasztalata szerint, összehasonlítható-e mostani korunk az eddig ismert helyzetekkel? -a) A pusztulás elsősorban az Egyházban ment végbe, a világi pusztulás csak követi ezt; következésképpen nem csak olyan szellemi erő nincs, ami az összeomlást feltartoztathatná, de olyan sem, ami a pusztulás után a szellemi, lelki megtisztulást elősegíthetné; b) Az egységessé tett világban a pusztulás maga is globális lesz; c) Ahogy Molnár Tamás „Az ellenforradalom” című könyvében is írja, a történelem folyamán eddig sem gyakran hallgattak az „ellenforradalmárokra”, mára a technikai „játékszerek” ennek még a puszta lehetőségét is tökéletesen megsemmisítették. - 2) Létezik-e – pusztán emberi megoldásokat figyelembe véve – olyan erő, azaz klerikus, világi ember, próféta, államférfi, egyáltalán bármi vagy bárki, ami vagy aki egy teljes összeomlás után az Egyházat, azaz Krisztus Jézus hatalmát újra felépíthetné, a megmaradt embereket Isten felé terelhetné? 3) Újraépülhet-e a mostani semmiből, a teljes egészében eretnekké és hitehagyottá vált római szektából vagy a megmaradt néhány katolikus iciri-piciri kicsiny csoportjából vagy még inkább: a magányos hívekből Krisztus Egyháza, amelyik csökevényében nem csak éppen, hogy létezik, de képes másokat is: embereket, társadalmakat, népeket újra katolikussá tenni? – És ha az eddigi kérdésekre „nem” a válasz, akkor negyedikként: -Szellemi, lelki megújulás csak Krisztus Egyházából jöhet, az viszont szinte még a világ többi részénél is jobban romokban hever, hivatalosnak tartott része minden hitelét, hitét, igazságát elvesztette. És akik megmaradtak, akik ma Krisztus Egyházát alkotják, az a pár ember, nem alkalmas arra, hogy ilyen szerepet megoldjon. (Soha ne felejtsük, mindez emberi megfontolások alapján mondható csak ki.) Már csak azért sem, mert ha ők maguk igyekeznek is Krisztus tanítását, parancsait hűen megtartani, a katolikusság életerejéből, esszenciájából, erőt adó „nedvéből” már semmit sem birtokolnak, mert ők is ebben a világban élnek, mely 500-600 év óta folyamatosan írtja, rombolja a katolikus szellemiséget.- 4) Mi a célja Istennek velünk, a világgal? És az előttünk álló pusztulás „rákényszerítheti-e az embereket arra, hogy szívüket és értelmüket a földi szemléletmód fölé emeljék”, ahogy ezt a történetírók és a fenti cikkek szerzői szerint a korábbi pusztulások, pl. Sacco di Roma megtették? Ne feledjétek semmi sem történik Isten tudta és akarata nélkül. Isten hagyta, hogy mindezek a mai szörnyűségek megtörténjenek. Mégha emberi ésszel nem is tudjuk elképzelni, hogy ebből valami jó is származhat, akkor is töretlenül kell bíznunk abban, hogy az Atya nem hagyja el azokat, akik hűségesek maradnak Hozzá, és nem csatlakoznak az ellenségeihez. Ha mindvégig kitartunk az igaz hitben, Isten mindent a javunkra rendel. Még akkor is, ha fizikailag elpusztulunk, lelkünk megmenekülhet. MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJE, KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!
2015. október 8. csütörtök

Szélesség

Ne várd,hogy a föld meghasadjon és tűz nyelje es Sodomát. A mindennap kicsiny csodái nagyobb és titkosabb csodák.(Reményik Sándor)
2015. október 2. péntek

Mélység
"Jézusom, szívem Királya! Szívem összes szeretetével felajánlom Neked édes magyar hazánkat, melyet e Szent Korona jelképez.Kérlek Jézusom, Édesanyáddal együtt, áld meg hazánkat. Engedd , hogy országunk, mint Mária Országa megszabaduljon a sátán kísértéseitől és megtérjen.Kérlek Uram Jézus, védj meg bennünket magyarokat a nagy megpróbáltatások idején a terrortámadásoktól, a háborútól a ragályos betegségektől, és a szörnyű keresztényüldözésektől. Édes Jézusom! Áldd meg ezt a Koronát, vissza adom Neked és érintsd hozzá a Te Fölséges Isteni Koronádhoz. Így szenteld meg nekünk és őrizd meg mindörökre."

IMA NEMZETÜNKÉRT
Mennyei Atyánk, mindenható Istenünk, Benned bízunk és Hozzád könyörgünk magyar nemzetünkért, mert élet-halál küzdelemben létünk a tét. Hálásak vagyunk, hogy erős, állhatatos, kipróbált hitű vezetőket adtál nemzetünknek, segítsd őket és segíts bennünket is Szentlelked erejével. Nagyboldogasszonyunk, örökös Királynőnk, őrizd most is magyar népünket! Megőrizted szent Fiad népét kétezer év folyamán, hű oltalma voltál magyar népünknek az elmúlt ezer év alatt, ezért azzal a biztos meggyőződéssel fordulunk hozzád, hogy most sem hagysz el bennünket. Nagyasszonyunk, hazánk reménye, bús nemzeted zokogva esd…- Ne hagyd elveszni árva népünk, minden reményünk csak Te vagy!

2015. október 1. csütörtök

MagasságE szent írás egyben szent áldásul szolgál. Bizonyíték a következő szent tanács. Római XII. Pius 1902 január 18-án kiadta Jézus Krisztus nevében,L.F.K.K.H.L.K.N.K. Az Atyának és fiúnak és szentlélek Istennek nevében Amen. Úgy, mint Krisztus a Kálvária hegyén szenvedett, úgy nekünk is tűrni és szenvedni. De minden egyes hites katolikus akinek e levél e levél a tulajdonában van, bátran állhat ki minden veszélynek. Biztosítva van minden vész ellen. Nem érheti sem golyó, sem szurony, nem lesz oka félni gyilkosoktól, sem tolvajoktól, szóval elhárít magától minden bajt és betegséget. Nem szabad félni, minden puska, vagy pisztoly célt téveszt. Tudom, hogy kételkednek szavaimban, de higyjék el,hogy e szavak nem az én szavaim. Ezekben a szavakban az Úr Jézus halhatatlan lelke szólal meg. Győződjön meg minden katolikus, tegyen próbát egy állaton. Másolja le a 9 betűt, kösse egy kutya nyakába, lőjön rá s meg fogja látni, hogy a golyó célt téveszt.Épp biztosítja magát minden ember is, aki ez írást magánál hordja.Ez olyan igaz mint, hogy Jézus Krisztus felettünk él.Legyen arany, ezüst, ólom, vagy réz, semmi sem fogja őt szerencsétlenné tenni.Az Atyának és Fiúnak, és Szentléleknek nevében Amen.Ez a levél a mennyből van a földre küldve,és megtaláltuk a Mária Oltáránál 1894-ben. Ott szált az oltár körül és amint hozzá akartak nyúlni kikerülve minden élő ember kezét. Ott volt 1910-ig, míg egy tiszta szívű és lelkű katolikusnak sikerült lemásolni e szent szavakat. E sorok azt tanácsolják, hogy minden vasárnapot szenteljük Istennek, ne dolgozzunk, járjunk templomba, hallgassunk szent misét. Ha ezt tesszük minden bűn meg lesz bocsájtva. Ne kívánjunk tőle aranyat, ezüstöt.Ezt csak szorgalmas és becsületes munka árán szerezheti meg.Azért teremtett 6 napot a dolognak, egyet pedig szenteljék Istennek. Ne irigyeld a boldogot, ne lopj, ne ölj, mert ez által bűnt követsz el.Azért viseljétek a sorsotokat tisztasággal, tartsatok be minden szavamat, ezzel elkerültök minden bajt, betegséget.Isten nevében tanácsolom nektek. Ne vádoljatok ártatlanul senkit.Aki így cselekszik, azt áldás fogja követni. Az egyik jó barát juttassa e levelet a másiknak, mert akinek annyi bűne van mint a homok szem a földön, meg lesz neki bocsájtva. Győződjön meg minden katolikus akinek ilyen levél a tulajdonában van, hogy annak sem házát sem semmijét nem éri baj.E levél mindenkinek szolgál, aki hisz neki és imádkozik. Ha valakinek vérzése van, rögtön elállítja, olyan sebek, amelyek évek óta gyógyíthatatlanok voltak, meggyógyulnak, ha ezt a levelet rá teszik.Aki nem hiszi, tegyen próbát, írja betűket a kardra, vagy a puskára, meg fogja látni, hogy nem öl.Ez a levél többet ér minden aranynál, Ez A LEVÉL NAGY KINCS.

2015. augusztus 25. kedd

Kelettől-délnyugatig

100 Zágráb
102 Zapresic
103 Dugoszolo, Ivanicsvár, Sesvete, Szamobor, Szentivánzelina, Verbovecz
104 Jaska, Nagygorica, Szentnevelde
110 Besiana - Nándorfehérvár
113 Szendrő
115 Argyasudvarhely, Hosszúmező
120 Passaróc
141 Macsó
142 Trifail
143 Ratschach
150 Szabács

200 Maribor - Dubrovnik
202 Korcula
203 Opuzen, Porto Tolero
210 Szplit - Újvidék - Zsilvásárhely
212 Imotski, Kastela, Salona, Sinj, Trilj, Trogir, Vergoraz, Vrlika - Hadikliget, Óbecse, Temerin, Titel
213 Almissa, Makarska
214 Supetar - Futak, Palánka, Verbász
215 Potony - Motru
220 Szebenikó - Szávaszentdemeter - Szörénytornya
222 Skradin, Vodice - Sid
223 Sankt Leonhard in den Windischen Büheln - Dernis, Tininum - India, Ópazova
224 Ruma
225 Arámabánya, Orsova
227 Ormosd
230 Zára - Nagybecskerek
231 Windisch-Feistritz
232 Nona, Pago, Tengerfehérvár - Begaszentgyörgy, Törökbecse
233 Nagykikinda
234 Maria Rast - Benkovac, Obrovac
237 Drávográd
238 Windischgraz
239 Gutenstein, Prevalje
240 Szabadka
243 Topolya
244 Ada, Magyarkanizsa, Zenta
250 Czomborszentmihály
252 Apatin, Hódság, Kúla
260 Pancsova
262 Ópáva
263 Alibunár, Pecsince, Versec

300 Celje - Temesvár
305 Buziásfürdő, Detta, Facsád, Lugos, Nagyszentmiklós, Zsombolya
307 Csák, Gátalja, Temesrékas
310 Eszék - Užice - Arad
313 Pélmonostor
314 Diakovár
315 Alsómiholjác, Belistye, Nekcse, Valpó - Borosjenő,  Borossebes, Kisjenő, Kürtös, Lippa, Nagylak, Pankota
317 Öthalom, Pécska, Újszentanna, Zimándújfalu
320 Vukovár - Čačak - Resicabánya
321 Gonobitz - Vinkovce
322 Ilok, Otok, Zupanja
323 Sankt Georgen bei Cilli
325 Rohitsch-Sauerbrunn - Herkulesfürdő, Karánsebes, Nándorhegy, Oravicabánya, Stájerlakanina, Újmoldova
327 Tüffer
330 Verőce - Déva, Petrozsény
331 Zalec - Vajdahunyad
332 Sostanj, Velenje
335 Raholca, Szalatnok - Algyógy, Aninósza, Brád, Hátszeg, Lupény, Petrilla, Piski, Pusztakalán, Szászváros
336 Hobicaurikány, Zsilyvajdejvulkán
340 Pozsega - Kragujevac
343 Kutjevo, Pleterniceszentmiklós
345 Lipik, Pakrác
350 Bród
354 Újgradiska
360 Kraljevo
370 Krucsó - Bodony

400 Csáktornya - Kosovska Mitrovica - Kolozsvár
401 Torda
403 Muraszerdahely, Perlak
405 Aranyosgyéres, Bánffyhunyad, Dés, Szamosújvár
407 Apahida, Kisbács, Szászfenes
410 Nagyvárad
415 Belényes, Diófás, Élesd, Érmihályfalva, Margitta, Nagyszalonta, Vaskoh, Vaskohsziklás
417 Székelyhíd
420 Varasd - Vučitrn - Beszterce
422 Ivánc, Lepoglava,  Ludbreg, Novi Marof, Varasdfürdő
425 Bethlen, Naszód, Oláhszentgyörgy
430 Belovár - Nagybánya
432 Csázma, Garesnica, Grubisno Polje
435 Daruvár - Borsa, Felsőbánya, Felsővisó, Kapnikbánya, Magyarlápos, Máramarossziget, Színérváralja
437 Dragomérfalva, Felsőszelistye, Miszmogyorós, Nagysomkút, Ruspolyána, Sülelmed
440 Sziszek - Szatmárnémeti
442 Petrinya
443 Kutina, Novska, Popovaca
444 Glina, Horvátkonstantin
445 Avasfelsőfalu, Nagykároly, Tasnád
447 Erdőd, Sárköz
450 Zilah
455 Szilágycseh, Szilágysomlyó, Zsibó
457 Boksánbánya
470 Károlyváros
472 Duga Resa, Ozaly, Szluin
473 Ogulin
480 Kapronca
482 Körös
483 Gyótaszentgyörgy
490 Korpona
492 Alsósztubica, Klanjec, Oroslavje, Pregrada, Zabok, Zlatar

500 Brassó
505 Barcarozsnyó, Feketehalom, Fogaras, Győzelemváros, Kőhalom, Négyfalu, Predeál, Zernyest
507 Vidombák
510 Fiume - Gyulafehérvár
512 Cirkvenica, Novi Vinodolski, Portoré, Szádrév
513 Cabar, Delnice, Vrbovsko
515 Abrudbánya, Aranyosbánya, Balázsfalva, Kudzsir, Marosújvár, Nagyenyed, Szászsebes, Topánfalva, Tövis
516 Zalatna
520 Sepsiszentgyörgy
525 Barót, Bodzaforduló, Kézdivásárhely, Kovászna,  Miklósvár
530 Gospic - Csíkszereda
532 Novalja, Ottóház, Zengg
535 Balánbánya, Borszék, Gyergyószentmiklós, Maroshévíz, Székelykeresztúr, Székelyudvarhely, Szentegyháza, Tusnádfürdő
540 Marosvásárhely
545 Dicsőszentmárton, Marosludas, Radnót, Segesvár, Szászrégen, Szováta
547 Erdőszentgyörgy, Nagysármás, Nyárádszereda, Nyárádtő
550 Nagyszeben
551 Medgyes
555 Erzsébetváros, Felek, Kiskapus, Nagydisznód, Nagytalmács, Vízakna
557 Szelistye, Szentágota, Szerdahely

600 Bákó
601 Ónfalva
605 Aknavásár, Bohus, Dormánfalva, Kománfalva,  Mojnest, Szlanikfürdő
610 Karácsonkő
615 Békás, Németvásár
617 Szabófalva
627 Egyedhalma

700 Jászvásár
701 Jajca
702 Bugojno, Donji Vakuf, Gornjeg Vakufa, Mrkonjić Grad
705 Szépvásár
710 Szarajevó
712 Fojnica, Kalinovik, Kiseljak, Kreševo
713 Breza, Olovo, Sokolac, Vareš, Visoko, Vogošća
714 Pale
715 Szövén
720 Zenica
722 Busovača, Kakanj, Novi Travnik, Travnik, Vitez, Zavidovići, Žepče
725 Dornavátra,  Folticsén, Moldvahosszúmező, Radóc, Szeretvásár, Szolka
730 Goražde
731 Novo Goražde
732 Čajniče, Rogatica, Rudo, Visegrad
733 Foča
735 Huszváros
740 Doboj
742 Maglaj, Tešanj, Teslić, Usora
744 Bosanski Brod, Derventa, Modriča
750 Só
752 Banovići, Čelić, Kalesija, Kladanj, Lopare, Živinice
753 Gračanica, Lukavac, Srebrenik
754 Bratunac, Milići, Sapna, Srebrenica, Teočak, Zvornik
761 Brčko
762 Bosanski Šamac, Domaljevac, Gradačac, Odžak, Orašje
763 Bijeljina
770 Bihács
772 Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bužim, Cazin, Dobretići, Velika Kladuša
780 Orbászvár
782 Čelinac, Kotor Varoš, Laktasi, Skender Vakuf
783 Šipovo
784 Bosanska Gradiška, Prnjavor, Szabács
790 Prijedor
792 Bosanska Kostajnica,  Bosanski Novi Grad, Kozarska Dubica, Ključ, Sanski Most

___Stanari

801 Livno
802 Boansko Grahovo, Drvar, Glamoča, Tomislavgrad
803 Kupres
825 Rann
827 Gurkfeld
829 Lichtenwald
880 Mostar
882 Blagaj, Čitluk, Nevesinje, Posušje, Široki Brig
883 Berkovići, Čapljine, Grude, Jablanica, Ljubinje, Ljubuški, Neum, Ravno, Stolac
884 Konjic, Prozor-Rama
891 Trebinje
892 Bileca, Gacko

900 Muraszombat
922 Lendva
924 Luttenberg
925 Felsőregede

2015. július 23. csütörtök

Egy férfi szemszögéből

A “modern nő” egyfolytában olyasmit akar eladni a férfinak, amivel az már eleve rendelkezik, és nem értékeli nagyra. A modern nő azzal áll a pasi elé, hogy: - Önálló vagyok, ambíciózus és sikeres; van diplomám, munkám, egzisztenciám. Erre a férfi válasza: - Én is; nekem is. Valami egyéb? A modern nő jeget akar eladni az eszkimóknak. Egy férfi olyan társat keres, akiben azok a pozitív tulajdonságok vannak meg, amik őbelőle hiányoznak: nőiesség, gyengédség, anyai természet, fészekrakó ösztön, stb. A férfi ezeket nem látja “gyengeségnek”, mint azt a nők manapság képzelik a feminista agymosás hatására. Sőt, ezeket a férfi igen nagyra értékeli. (...) Amikor egy férfi családot szeretne alapítani, akkor nem egy igazgatót, menedzsert, írót, politikust vagy kutatót, és főleg nem főnököt, hajcsárt vagy versenytársat keres, hanem feleséget"

http://mkh.valosag.net/

2015. június 4. csütörtök

Ha komolyan mondtad, akkor miért nem tetted még meg, amit olyan régen már megigértél


010 Zsolna
013 Rajecfürdő
014 Nagybiccse
015 Rajec
017 Vágbeszterce
018 Bellus, Máriatölgyes, Újtölgyes
019 Illava
020 Puhó
022 Csáca
023 Turzófalva
024 Kiszucaújhely
026 Alsókubin-Bautzen, Schirgiswalde-Kirschau, Weißenberg, Wilthen
027 Turdoss-Bernstadt auf dem Eigen, Ebersbach-Neugersdorf, Hernhut, Löbau, Neusalza-Spremberg, Seifhennersdorf, Zittau
028 Árvanádasd-Görlitz, Ostritz, Reichenbach
029 Námesztó-Bad Muskau, Hoyerswerda, Niesky, Rothenburg, Weißwasser an der Obrlausitz
031 Liptószentmiklós
033 Liptóújvár
034 Rózsahegy
036 Turócszentmárton
038 Ruttka
039 Stubnyafürdő
040 Kassa
044 Mezencéf
045 Szepsi
048 Rozsnyó
049 Dobsina, Jolsva
050 Nagyrőce
052 Igló
053 Korompa, Szepesolaszi, Szepesváralja
054 Lőcse
056 Gölnicbánya
058 Poprád
059 Szepesbéla, Szvit
060 Késmárk
061 Szepesófalu
062 Tátrafüred
064 Ólubló
065 Podolín
066 Homonna
068 Mezőlaborc
069 Szinna
071 Nagymihály
072 Őrmező
073 Szobránc
075 Tőketerebes
076 Tiszacsernyő
077 Királyhelmec
078 Gálszécs
079 Nagykapos
080 Eperjes
082 Héthárs, Nagysáros
083 Kisszeben
085 Bártfa
087 Girált
089 Felsővízköz
091 Sztropkó
093 Varannó
094 Tapolyhanusfalva

100 Bécs

200 Stockerau
202 Hollabrunn
207 Retz, Scharattenthal
208 Hardegg
209 Drosendorf-Zissersdorf, Geras
210 Korneuburg
212 Wolkersdorf im Weinviertel
213 Laa an der Thaya, Mistelbach
217 Poysdorf
220 Gerasdorf
222 Zistersdorf
223 Deutsch-Wagram, Ganserndorf
229 Marchegg
230 Groß-Enzersdorf
232 Schwechat
234 Brunn am Gebirge, Mödling
238 Perchtoldsdorf
240 Fischamend
241 Hainburg an der Donau
245 Mannersdorf am Leithagebirge
246 Királyhida
248 Ebreichsdorf
249 Ebenfurt, Lajtaújfalu
250 Bécsfürdő
251 Traiskirchen
254 Vöslaufüred
256 Medvefalva
262 Ternitz, Újtemplom
264 Gloggnitz
265 Payerbach #
270 Bécsújhely
286 Kirchschlag in der Buckligen Welt

300 Purkersdorf
302 Pressbaum
304 Neulengbach
310 Sankt Pölten
313 Herzogenburg, Traismauer
315 Wilhelmsburg
317 Hainfeld
318 Lilienfeld
324 Mank
325 Wieselburg
327 Scheibbs
330 Amstetten
334 Waidhofen an der Ybbs
335 Haag
338 Pöchlarn
339 Melk
340 Kolostorújváros
342 Tulln an der Donau
343 Zywiec
350 Krems an der Donau
351 Mautern an der Donau
354 Gföhl
355 Langenlois
358 Horn
360 Dürnstein
371 Maissau
373 Eggenburg
374 Pulkau
375 Újházas
380 Allensteig
381 Groß-Siegharts
382 Thayagyörk
383 Waidhofen an der Thaya
386 Heidenreichenstein
387 Litschau
390 Tábor
391 Zwettl
392 Gross Gerungs
394 Schrems
397 Weitra

400 Georgenberg, Katowice
411 Huta Laura-Siemianowice
412 Czeladz, Slawków, Sosowiec
413 Dombrowa
414 Imielin, Myslowice
415 Chorzów
416 Schwientochlowitz
417 Ruda Slaska
418 Zabrze
419 Bytom, Deutsch Piekar, Radzionkau
421 Klobutzko, Krzepice
422 Blaczhownia, Czestohowa, Koniecpol, Woischnik
423 Kozieglowy, Mysków, Zarki
424 Lazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poreba, Schtschekotzin, Siewierz, Zawiercie
425 Bedzin, Woikowize
426 Kalety, Tarnowitz
427 Lubliniec
430 Sankt Valentin
431 Berun. Lendzin,  Nicolai, Ober Lazirsk, Orzesze, Tychy
432 Pszcyna, Schwarzwasser
433 Bielsko-Biala, Schirk, Wilmesau
434 Skotschau, Teschen, Ustron, Wisla
435 Czechowice-Dziedzice
436 Jaworzno
440 Steyr
441 Gliwice, Kieferstädtel, Knurów, Pyskowice, Toszek
442 Bad Königsdorff-Jastrzemb, Czerwionka-Leschczin, Loslau, Rybnik, Rydultau, Zory
443 Pszów, Radlin
447 Enns
450 Opole
460 Proskau
461 Namslau
462 Bicinium, Kluczbork, Konstadt, Ozimek
463 Gorzowo, Guttentag,  Olesno, Praszka
471 Kolonowskie, Leschnitz, Strzelce Opolskie, Ujazd, Zawadzkie
472 Kandrzin-Cosel
473 Desowitz, Gogolin, Krapkowice
474 Kranovitz, Ratibor, Ratiborhammer
481 Gmunden - Baborów, Biała Prudnicka, Katscher, Leobschütz
482 Oberglogau, Prudnik
483 Bad Ziegenhals, Korfantów,  Nysa, Otmuchów, Paczków
491 Falkenberg
492 Grodków
493 Brzeg, Löwen

500 Boroszló
517 Rokitnitz i. Adlergebirge
538 Prosetsch, Slatinian
539 Hlinsko, Skutsch
549 Braunau
550 Kanth, Siechnice, Zobten am Berge
551 Bad Obernigk, Prausnitz, Trachenberg, Trebnitz
552 Jeltsch-Laskowitz, Olawa
553 Neumarkt in Schlesien
555 Radstadt
561 Brandeis an der Adler, Dyhernfurth. Gabel an der Adler, Geiersberg, Grulich, Wohlau
562 Ústí nad Orlicí-Góra, Hernstadt
563 Landskron, Militsch
564 Festenberg, Bernstadt, Oels
565 Chotzen, Groß Wartenberg, Hohenmaut, Medzibor
566 Hohenmaut
568 Zwittau
569 Bistrau, Brüsau, Gewitsch
570 Litomyšl
571 Mährisch Trübau - Strehlen, Wansen
572 Bardo, Frankenstein, Münsterberg, Polička, Reichenstein
573 Altheide-Bad,  Bad Kudova, Bad Reinerz, Klodzko, Rückers
574 Neurode, Wünschelburg
575 Bad Landeck, Habelschwerdt, Mittelwalde, Seitenberg
581 Freiburg in Schlesien, Königszelt, Saarau, Striegau, Swidnica
582 Gnadenfrei, Langenbielau, Niemcza, Peterswaldau, Reichenbach im Eulengebirge
583 Bad Salzbrunn, Bad Charlottenbrunn, Friedland in Niederschlesien, Gottesberg, Nieder Wüstegiersdorf, Walbrzych
584 Kamienna Góra, Landeshut in Schlesien, Liebau
585 Jelenia Góra, Karpacz, Kowary, Petersdorf, Schreiberhau
586 Jihlava
588 Polná, Teltsch
589 Triesch
591 Saar-Kotzenau, Polkowice, Primkenau
592 Neustadt in Mähren - Haynau, Legnica, Parchwitz
593 Bistritz ob Pernstein - Lubin, Steinau an der Oder
594 Groß Bittesch, Velké Meziříčí - Bolkenhain. Jauer
595 Kauffung, Goldberg, Schönau an der Katzbach
596 Friedeberg, Greiffenberg, Lähn, Liebenthal, Löwenberg in Schlesien
597 Boleslawiec, Naumburg am Queis
598 Bad Fliensberg, Langenöls, Lauban, Marklissa
599 Kohlfurt, Penzig, Reichenau, Seienberg, Zgorzelec

602 Brünn
650 Zielona Góra
664 Eibenschütz, Kanitz, Kuřim, Mödritz, Oslavany, Rajhrad, Schlapanitz
665 Rosice
666 Tišnov
667 Seelowitz
669 Znojmo
671 Grusbach, Jaispitz, Miroslav
672 Glogów, Moravský Krumlov
674 Trebic
675 Hrotovice, Jamnitz, Náměšť nad Oslavou
676 Mährisch Budwitz
678 Blansko
679 Adamov, Kunstadt, Letovice, Oels, Raitz-Jestreb, Velké Opatovice
680 Boskovice
681 Zagan
682 Vyškov
683 Ivanovice na Hané, Rousínov
684 Austerlitz, Újezd u Brna, Zbeschau
685 Bučovice
686 Kunovice, Magyarhradis, Veligrad
687 Bojkovice, Hluk, Magyarbor, Magyarostor
690 Leventevár
691 Feldsberg, Groß Billowitz, Klobouk, Kostel, Landshut in Mähren, Pohrlitz
692 Nikolsburg
693 Auspitz
695 Hodonín
696 Bisenz, Dubňany, Steinitz, Straßnitz, Vracov
697 Gaya
698 Veselí nad Moravou

700 Kismarton
702 Ostrava
707 Ruszt
708 Feketeváros
710 Nezsider
713 Boldogasszony
721 Nagymarton
733 Karviná
735 Felsőpulya - Bohumin, Orlová, Peterswald, Rychvald
736 Havirov
737 Český Těšín
738 Friedland an der Ostrawitza, Paskov, Zeit Místek
739 Braunsberg, Jablunkov, Rattimau, Schönhof, Třinec
740 Felsőőr
741 Nový Jičín
742 Pinkafő - Fulnek, Klimkovice, Kopřivnice, Odry, Příbor, Stramberg, Studénka, Wagstadt
744 Frankstadt unter dem Radhoscht
746 Városszalónak - Opava
747 Bautsch, Deutsch-Krawarn, Grätz, Markt Benischau
748 Hultschin
749 Vitkov
750 Hranice, Kojetín, Leipnik, Prerov
751 Tobitschau
753 Bodenstadt
754 Németújvár
755 Vsetín
756 Karolinka, Keltsch, Rožnov pod Radhoštěm, Zubern
757 Oláhmezerics
760 Zlín
763 Brumov-Bylnice, Freistadtl, Luhačovice, Napajedla, Slawitschin, Sluschowitz, Vizovice
765 Otrokovice
766 Valašské Klobouky
767 Kroměříž
768 Bistritz am Hostein, Chropin, Hulín, Koritschan, Morkowitz-Slischan
769 Holleschau
771 Olmütz
783 Groß Wisternitz, Uničov
784 Litovel
785 Sternberg auch Mährisch-Sternberg
787 Sumperk
788 Hannsdorf, Mährisch Altstadt
789 Hohenstadt an der March, Loschitz, Mährisch Schildberg, Mohelnice,Úsov
790 Friedeberg, Javornik, Jeseník, Vidnava
792 Bruntál, Römerstadt
793 Bärn, Bennisch oder Benisch, Engelsberg, Friedland an der Mohra, Janov, Olbersdorf, Würbenthal, Zuckmantel
794 Krnov
796 Prostéjov
798 Blumenau, Konice, Kosteletz in der Hanna, Niemtschitz an der Hanna

800 Pozsony
801 Grác
813 Frohnleiten
816 Weiz
820 Gleisdorf
823 Hartberg
824 Friedberg
828 Fölöstöm
833 Feldbach
835 Vasgyűrűbűkszád
838 Gyanafalva
843 Lipnica
848 Murafigye
849 Regede
853 Némethegyvidék
857 Barnbach, Voitsberg
858 Köflach
860 Bruck an der Mur, Kapfenberg
863 Máriacell
864 Gyerekhegy
868 Mürzzuschlag
870 Leoben
872 Játékhegy, Knittelfeld
874 Sátorút
875 Judaváros
878 Rottenmann, Trieben
879 Eisenerz, Trofaiach
880 Ungvár
883 Felsőwőlz
885 Murau
892 Perecseny
893 Szolyva
894 Liezen
895 Csap
896 Munkács
897 Schladming
899 Bad Aussee

900 Modor, Stomfa, Szentgyörgy
901 Malacka -Ilosva
902 Klagenfurt - Bazin - Beregszász
903 Szenc - Nagyszőlős
904 Huszt
905 Szénás - Técső
906 Berezó - Rahó
907 Miava
908 Egbell, Újvár
909 Szakolca
910 Völkermarkt
911 Trencsén
914 Nemsó, Trencsénteplíc
915 Bleiburg-Vágújhely
916 Ótura
917 Ferlach-Nagyszombat
920 Galgóc, Újvároska
921 Pöstyén
922 Velden - Verbó
924 Galánta
925 Diószeg
926 Szered
927 Vágsellye
929 Dunaszerdahely
930 Sankt Veit an der Glan
931 Somorja
932 Nagymegyer
933 Althofen
934 Straßburg-Léva
935 Garamtolmács
936 Frisach-Ipolyság
937 Zselíz
940 Farkashegy - Érsekújvár
942 Nagysurány
943 Szentandrás - Párkány
945 Komárom
946 Szentleonárd-Gúta
947 Ógyalla
949 Nyitra
950 Villach
952 Verebély
953 Aranyosmarót
954 Radenthein
955 Nagytapolcsány
956 Feldkirchen
957 Bán
958 Finkenstein - Simony
960 Zólyom
962 Hermagor - Gyetva, Gyűgy, Herencsvölgy, Szilács
963 Korpona
965 Garamszentkereszt
966 Zsarnóca
967 Körmöcbánya
968 Újbánya
969 Selmecbánya
970 Spittal an der Drau
971 Privigye
972 Bajmóc, Németpróna, Nyitrabánya, Nyitranovák
974 Besztercebánya
977 Breznóbánya
979 Rimaszombat
980 Spittal-Tiszolc
981 Nyustya
982 Tornalja
984 Losonc
985 Gmünd
986 Fülek
987 Poltár
990 Nagykürtös
992 Kékkő

2015. május 28. csütörtök

Ha tudsz teljes egészében őszinte lenni, mégha személyesen előtted áll a lelkitársad, akkor is inkább menekülsz a legtöbb algoritmus szerint, mert a gyarlóságodat nehéz levetkőzni.

Ha képes vagy érteni, akkor nem történik az, ami oly sok kapcsolatot szétrombol, pedig ebben a címben megértheted azt, hogy a lelkitársadat nem magad választottad, hanem elfogadod ajándékként, s minden fronton zársz, mert másképpen lehetetlen a közös utatokon haladni. Lehetne írni olyanokról, akik amikor rájöttek, akkor már későnek tűnt, s annyi keserves kíntól kímélték volna meg egymást, de amikor megtalálták a lehetőséget, akkor megtettek valami olyant, amit még a házastársak sem képesek, mert akkor nem lennének válások. Ha amit megjegyeztél, s képes vagy ezt a lelkitársaddal összhangban személyesen is megtenni, akkor már egyetlen kérdésem van: Tudod, hogy a kételkedésed, aggodalmaskodásod félelmet generál, miért nem használod amit mindannyian megkaptunk, csak éppen nem helyesen használjuk.....?

2015. május 22. péntek

A választ megtaláljátok a két szélső számlálón

1

2

3

4

500 Szolnok
505 Újszász
507 Besenyszög
508 Rákóczifalva
510 Jászberény
512 Jászárokszállás, Jászfényszaru
513 Jászapáti, Jászkisér
520 Törökszentmiklós
523 Fegyvernek
524 Abádszalók
530 Karcag
531 Kisújszállás
533 Kenderes
534 Kunhegyes
535 Tiszafüred
540 Mezőtúr
542 Túrkeve
543 Tiszafüred, Martfű
544 Kunszentmárton
550 Gyomaendrőd
551 Dévaványa, Körösladány
552 Szeghalom, Füzesgyarmat
553 Vésztő
554 Szarvas
555 Kondoros
560 Békéscsaba
563 Békés
565 Mezőberény
566 Újkígyós, Medgyesegyháza
570 Gyula
572 Sarkad
574 Elek
580 Mezőkovácsháza
582 Mezőhegyes
583 Battonya
590 Orosháza
592 Csorvás
594  Tótkomlós

600 Kecskemét
604 Kerekegyháza
605 Lajosmizse
606 Tiszakécske
607 Izsák
608 Szabadszállás, Dunavecse
609 Kunszentmiklós
610 Kiskunfélegyháza
612 Kiskunmajsa
620 Kiskőrös
623 Soltvadkert, Kecel
630 Kalocsa
632 Solt
634 Hajós
640 Kiskunhalas
642 Tompa
643 Bácsalmás
644 Jánoshalma, Mélykút
650 Baja
660 Szentes
663 Mindszent
664 Csongrád
670 Szeged
676 Kistelek, Sándorfalva
678 Mórahalom
680 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
690 Makó
691 Csanádpalota

700 Sárbogárd
702 Dunaföldvár
703 Paks
706 Gyönk
708 Simontornya
709 Tamási
710 Szekszárd
713 Tolna
714 Bátaszék
715 Bonyhád
720 Dombóvár
727 Igal
730 Komló
734 Mágocs
735 Nagymányok
737 Sásd
740 Kaposvár
750 Nagyatád
753 KADARKÚT
756 Nagybajom
757 Barcs
760 Pécs
770 MOHÁCS
772 Pécsvárad
775 Bóly
776 Kozármisleny
777 Villány
780 Siklós
781 Harkány
790 Szigetvár
794 Szentlőrinc
796 Sellye


800 Székesfehérvár
805 Bodajk
806 Mór
808 Csákvár
810 Várpalota
812 Aba
813 Enying
815 Polgárdi
817 Balatonkenese, Balatonfűzfő
818 Berhida
820 VESZPRÉM
822 Balatonalmádi
823 Balatofüred
825 Badacsonytomaj
830 Tapolca
833 SÜMEG
836 Keszthely
838 Hévíz
840 Ajka
842 Zirc
844 Herend
846 Devecser
850 Pápa
860 SIÓFOK
862 Zamárdi, Balatonföldvár
863 Balatonboglár, Balatonlelle
864 Fonyód
866 Tab
870 Marcali
874 Zalakaros
876 Pacsa
879 Zalaszentgrót
880 Nagykanizsa
886 Letenye
890 Zalaegerszeg
896 Lenti
899 Zalalövő

900 Győr
909 Pannonhalma
910 Tét
915 Lébény
920 Mosonmagyaróvár
924 Jánossomorja
930 Csorna
933 Kapuvár
934 Beled
940 SOPRON
943 Fertőd
944 Fertőszentmiklós
950 Celldömölk
954 Jánosháza
960 Sárvár
965 Répcelak
970 Szombathely
973 Kőszeg, Csepreg, Bük
975 Vép
980 Vasvár
990 Körmend
994 Őriszentpéter
997 Szentgotthárd

2015. május 19. kedd

A választ megtaláljátok a két szélső számlálón

1

200 Szentendre
201 Budakalász, Pomáz
202 Visegrád
203 Érd
204 Budaörs, Törökbálint, Diósd
205 Biatorbágy
206 Bicske
207 Zsámbék
208 Piliscsaba, Pilisvörösvár
209 Budakeszi
210 Gödöllő
211 Veresegyház, Isaszeg, Pécel
212 Dunakeszi
213 Göd
214 Kistarcsa, Kerepes
215 Fót
216 Őrbottyán
217 Aszód
219 Tura
220 Monor
222 Vecsés,  Üllő
223 Gyömrő, Maglód
224 Sülysáp
230 Ráckeve
231 Szigetszentmiklós, Halásztelek, Szigethalom, Tököl
233 Dunaharaszti, Dunavarsány
236 Gyál, Ócsa, Újhartyán
237 Dabas, Örkény
240 Dunaújváros
244 Százhalombatta
245 Ercsi, Adony, Rácalmás
246 Martonvásár
248 Velence, Gárdony
249 Pusztaszabolcs
250 ESZTERGOM
251 Dorog
253 Tát, Nyergesújfalu
254 Lábatlan
260 VÁC
262 Nagymaros, Szob
265 Rétság
266 Balassagyarmat
270 Cegléd
272 Pilis
273 Albertirsa
274 Abony
275 Nagykőrös
276 Nagykáta, Tápiószele
280 Tatabánya
284 Oroszlány
287 Kisbér
289 Tata
290 Komárom
294 Ács, Bábolna

300 Hatvan
302 Lőrinci
303 Gyöngyöspata
306 Pásztó
307 Bátonyterenye
310 Salgótarján
317 Szécsény
320 Gyöngyös
325 Pétervására
330 Eger
334 Bélapátfalva
335 Verpelét
336 Heves
338 Kisköre
339 Füzesabony
340 Mezőkövesd
343 Emőd, Nyékládháza,
344 Mezőkeresztes
345 Mezőcsát
350 Miskolc
356 Felsőzsolca, Onga
357 Alsózsolca
358 Tiszaújváros
360 Ózd
363 Putnok
367 Borsodnádasd
370 Kazincbarcika
373 Rudabánya
375 Szendrő
377 Sajószentpéter
378 Edelény
379 Sajóbábony
380 Szikszó
386 Encs
388 Abaújszántó
389 Gönc
390 Szerencs
391 Tokaj
395 Sárospatak
397 Cigánd
398 Sátoraljaújhely
399 Pálháza

400 Debrecen
406 Balmazújváros, Tiszacsege
408 Hajdúnánás, Hajdúdorog
409 Polgár
410 Berettyóújfalu
411 Biharkeresztes
413 Derecske, Komádi
415 PÜSPÖKLADÁNY
418 Nádudvar, Kaba
420 Hajdúszoboszló
422 Hajdúböszörmény
423 Balkány
424 Hajdúhadház, Téglás, Újfehértó
425 Hajdúsámson, Nyíradony
428 Létavértes, Vámospércs
430 Nyírbátor
432 Nagykálló, Máriapócs
435 Nagyecsed
437 Nyírlugos
440 Nyíregyháza
444 Tiszavasvári
445 Tiszalök
446 Nyírtelek, Rakamaz
448 Ibrány, Nagyhalász
449 Dombrád
450 Kemecse
451 Demecser
452 Ajak
456 Baktalórántháza, Vaja, Nyírmada
460 Kisvárda
462 Záhony
464 Mándok
470 Mátészalka
476 Csenger
480 Vásárosnamény
490 Fehérgyarmat

5

6

7

8

9

2015. április 28. kedd

Mi lenne ha, az a sok ha nem lenne ott...

Emlékszetek arra amikor azt mondtam, hogy a megérzések sokat számítak, ha lélek és a szív egységben van, de azt nem tudjátok, hogy Székesfehérváron merényletet terveztek a lelkitársammal szemben, s akkor alakult ki az Esztergom-Tata-Pápa-Sümeg útvonal, amelyen a lelkitársam megérkezhetett volna, ha nem tévesztették meg volna annyian azok akikkel nekem beszélni sincsen kedvem. Ha jól megnézitek a vonalat, magatok  is hasonlót kértek, de csak akkor fogjátok fel, ha már a lelkitársatokkal mindent megbeszéltetek. Tehát,  ha neked azt mondják 5:00 kor szálljál fel az induló autóbuszra, ne használjál semmi olyat, amely hátráltatja a közeledésedet a lelkitársadhoz. Kényelmes cipőben, hogy tudjál mellette haladni, s ez Andreának, se az Anikónak nem felelt meg, mivel fontosabb volt számotokra hajatok színének megváltoztatása, fontosabb volt a világi emberek véleménye, mint hogy megértsétek a lehetőség előtettek van. Andrea már rájött arra, amire Anikó még nem, mivel nagyobb hátszelet észre sem veszi. Kérdések lehetősége a legfontosabb, hogy őszintén egyikötök sem képes bevallani milyen cselekedetekkel, milyen kísértésekkel nem voltatok  képesek megbírkózni. Tudjátok, a  legnehezebb őszintén bevallani a hibázásaitokat,  s amikor olyannal találkoztok aki, megvallja a hibáit, akkor egyik-másik menekül az őszinte vallomások elől, mert inkább sodródik a tömeggel, mint hogy észrevegye a tömeggel szemben menő emberkéket, ahol már a lelkitársatok haladnak. Lehetne belemenni, hogy ők miért, de idővel magatok is rájöttök, ha felfogjátok azt, hogy egymás ajándékai vagytok, a legszebb, a legigazabb s a legfényesebbet követvén.  Megjegyezhetném, azt hogy hol hibáztatok, de magatoknak kell rájönnötök, ha nem vagytok képesek  felfogni azt, ami a függönyök mögött van. Lehetne írnom, hol tudtatok volna segítséget kérni, de inkább azt  tanácsolnám először kérjetek érző szívet, másodszor ezért, s tudjátok a lelkitársatok nevét, adjatok hálát, harmadszor ne feledjétek, hogy csüngünk a pokol felett, de rajtunk múlik, hogy aratáskor hová állítanak bennünket. Mehetnék tovább, de szerintem ezis elég nektek, hogy tudjátok hol segítenek nektek, s minél őszintébbek lesztek, annál közelebb van az újabb lehetőség, amit remélem nem szalasztotok el, s zártok a lelkitársatokkal, Urunk Jézus Krisztus oltalmazó szerető kegyelmes védelmében. Még talán annyi  az elszalasztott lehetőség vissza nem jön, csak újabb lehetőség adatik meg, amit csak alazatos engedemes szívvel vagytok  képesek felfogni, tehát erre törekedjetek. S ha összeforr személyesen a lelkitársi egység, akkor elég egyetlen lelkitársi ölelés s helyreállítva az egység közöttetek.

2015. április 22. szerda

Beninből kaptam a legszebb születésnapi ajándékot, indul a Miskolcra beharangozott honlap, csak éppen Istenhegyiként Nógrádi, Soproni, Veszprémi megtámogatással mindenképpen

A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…Free counters! Free counters! Free counters!

(Azerbajdzsán, Barbados, Belize, Britt Virgin-szigetek, Burma, Guadalupe, Guam, Guernsey, Jamaica, Kelet-Timor, Kenya, Kirgizisztán, Makaó, Malawi, Mali, Mongóla, Monaco, Nepál, Paraguay, Reunion, Suriname, Szudán, Tanzánia, Trinidad és Tobagó, Új-Kaledónia, Üzbegisztán)

André Frossard: Keresztút

A felnõttként megtért újságíró a 20. századi francia sajtó egyik meghatározó alakja. Írói tevékenységének köszönhetõen a francia akadémia halhatatlanjai maguk közé fogadták. II. János Pál pápa õt kérte a Ne féljetek könyvéhez munkatársul. A szókimondó író nemrég halt meg, utolsó könyveiben is a katolikus egyház jövõje fölött töprengett.

A keresztút viszonylag új keletû szokás, amely Porto Maurizió-i Szent Leonárd, 18. századi szerzetes jámborságában gyökerezik. Arra emlékezteti a keresztényeket, miként követték egymást az események villámsebesen és hallatlanul erõszakosan Jézus földi életének utolsó óráiban. A vér és kínszenvedés útja Pilátus ítélõszékétõl a Golgotáig vezet: néhány száz méternyi kanyargós út, amelyen az elítéltnek végig kellett cipelnie keresztjét a katonák gyûrûjében, és az evangélium tanúsága szerint "sok embertõl kísérve". Az apostolok elrejtõztek. Csak édesanyja, Mária, János evangélista és Mária Magdolna kísérik végig. Õk vették magukhoz halálra gyötört testét, hogy Arimateai József sírjába helyezzék. Jézus életének ez az utolsó epizódja az emberiség történelmének csúcspontja. A pápa minden nagypénteken a Colosseumban a keresztet hordozva végigjárja a fájdalmas út tizennégy állomását. Szinte egyedül halad, csendben: Krisztus képmása õ.

 

Bevezetõ imádság

Nagy és hûséges Istenünk,
hajolj le hozzánk jóságosan,
akik Megváltónkhoz, Jézushoz csatlakozva,
készülünk végigjárni állomásról állomásra
a kereszt fénylõ útját.
Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.

Elsõ állomás: Jézust halálra ítélik

Ó Krisztusunk! Egy napon azt kérdezted tõlünk:
"Ki az közületek, aki bûnnel vádolhat engem?"
Ez volt a te bûnöd:
Bûn nélkül jöttél az ártatlanság nélküli emberek közé.
Meg kellett halnod, és az emberek elítéltek téged.
Mi is ott voltunk.
Abban a pillanatban ugyanis az egész világtörténelem
válladra borult, mint az a vérvörös köntös,
amelybe hóhéraid felöltöztettek.
Ó Krisztusunk! Emberfia, akit elítél az ember!
Azt a húst, amelyet tõlünk vettél,
azt a testet, amelyet tõlünk kaptál,
most mind visszavesszük tõled, darabról darabra,
korbáccsal és tövisekkel.
Ó Krisztusunk! Noha ez a te haláltusád útja,
mégis mi szorulunk a te irgalmadra.
Ki más veheti el szégyenünket,
amit szenvedésed láttán érzünk?
Könyörögve kérünk, bocsáss meg nekünk!
Örök emlékezet, felejtsed el!

Második állomás: Jézus vállára veszi a keresztet

Ó Krisztusunk! Te eljöttél, hogy közöttünk élj.
Te, a mindent megvilágító fény,
soha nem tapasztalt örömet hoztál számunkra.
Másként pillanthatunk a világra,
amely beszél ugyan bölcsességrõl, igazságosságról,

sõt, olykor még jámborságról is,
de mit sem tudott nélküled a szeretetrõl,
ami minden dolog rejtett oka és értelme.
Te tanítottad meg számunkra,
hogy a szeretet hívja létre a másik embert,
hogy a szeretet a kinyilatkoztatás másik neve,
hogy a szeretet leszáll a gyengeségre,
s édesen megpihen az imádkozó ajkakon.
Te kérdést szegeztél szívünknek.
Íme, ez a válaszunk:
ez a rövidke út Jeruzsálemen keresztül,
amely egy cikcakkos villámot rajzol a térképre;
ez a túlontúl súlyos fagerenda,
amely a te vállaidra hullt,
mint az összeomló világmindenség állványzatának egy darabja.
Ó Krisztusunk! Könyörögve kérünk, bocsáss meg nekünk!
Végtelen édesség! Ne emlékezz másra, csak önmagadra!

Harmadik állomás: Jézus elõször esik el

Ó Krisztusunk! Te azt mondtad nekünk:
"Az én igám édes, az én terhem könnyû".
Bennünk nincs meg a te szelídséged, ezért
a mi igánk sért, s a mi terhünk agyonnyom.
A mi súlyos terhünk a bûn,
amely nehézkessé tesz minket,
s eltávolít Istentõl.


E teher a semmi felé vonz,
a sötétség országába, amelyrõl nem tudunk elfelejtkezni,
a hazugság, az erõszak és a kegyetlenség felé,
amiért te vezekelsz helyettünk.
Még te sem vagy képes úgy hordozni ezt a súlyt,
hogy meg ne görnyedjél alatta.
S mintegy válaszképpen Péter három tagadására,
térdeid a földre rogynak,
szinte könyörögve, ám ezt mi nem halljuk meg.
Ó, bûntelen Krisztusunk!
Kérve kérünk, bocsáss meg nekünk!
Ne emlékezz ma másra, mint irgalmadra!

Negyedik állomás: Jézus anyjával találkozik

A két pillantás találkozik.
A szenvedés pillantása, amely felfelé halad,
elkerülhetetlen beteljesedése irányába,
s az együttérzés pillantása, amely az eget ostromolja.
Hol, melyik szakadék mélyével mérhetõ az a fájdalom,
amelyet a fiát elvesztõ anya érez?
Ez a szenvedés kiforgatja a sarkaiból a világot:
szembeszáll a hittel és a reménnyel.
Az itt megnyíló seb soha be nem heged.
Ezt a szenvedést mértük reád,
Ó Mária, a nyolc boldogság szentségtartója,
édes és szegény, békés és irgalmas asszony,
te legtisztább szív.
Üdvözlégy Mária, aki ezen az úton sírsz,
szentély, amelyet a fájdalom szétzúzott a földön,
de a mennyben újjáépített a kegyelem!

Ötödik állomás: Cirenei Simon viszi Jézus keresztjét

Amikor az utcán elbotlott az elítélt,
akit elborított a vér és elgyengített az ostorozás,
az Evangélium szerint kísérõi kiválasztottak a tömegbõl
egy Cirenei Simon nevû embert,
aki a mezõrõl tért éppen hazafelé, s arra kényszerítették,

hogy vegye föl a keresztet, s vigye Jézus után.
Ó Krisztusunk!
Hogy elítéljen téged, e napon szövetségre lépett

az árulás, a tudatlanság, szektás gyûlölet, az igazságtalanság
és elválaszthatatlan szövetségese, az államérdek.
Te jóságodban megengedted, hogy egyvalaki közülünk,
akit találomra választottak ki a katonák,
minket képviselve részt vállaljon üdvözítõ mûvedben,
s így ne legyünk teljesen kizárva szenvedésedbõl.
(Õk azt hitték, rád kényszeríthetik akaratukat,

pedig a te akaratod szerint cselekedtek.)
Mégis akadt legalább egy ember, aki nyomodba lépett,
amikor mindenki más elmenekült!
Mégis lett hasonlóság, legalább a kereszt súlya alatt,
egy rövid pillanatra a Megváltó és a megváltott között!

Hatodik állomás: Veronika megtörli Jézus arcát

Veronika,
neked volt merszed kihívni magad ellen a
Megváltó nyomában járó féktelen tömeget,
s átlépni azt a láthatatlan határt,
amely elválasztja az elítéltet a többi embertõl,
add meg számunkra is a bátorságot,
hogy felismerjük és megközelítsük az Igazságot,
amelyet a társadalom megsért, félreismer és számûz.
A tömeg kiabálása közepette,
amikor már a düh szava sem hallatszott,
te csak irgalmad legyõzhetetlen suttogására figyeltél:
ne engedd, hogy érzéketlenek maradjunk a haldoklók panaszára.
Veronika, te, aki kézbevetted az Úr képemását,
s akinek tette szépségét soha nem feledte el a hagyomány,
imádkozz testvéreidért, légy együttérzõ
gyengeségünk, kishitûségünk, csekély szeretetünk iránt;
hiszen te vagy az, aki nem ismerted a félelmet,
és kendõddel igyekeztél a fájdalom vérét és izzadságát letörölni,
s az isteni szeretet meggyötört arcát kaptad ajándékul!

Hetedik állomás: Jézus másodszor esik el

"A meghajlott nádat nem töri el, mondja az Írás,
és a füstölgõ mécsbelet nem oltja el".
Ó Krisztusunk! Nem azért jöttél, hogy legyõzd a birodalmakat,
hiszen a te történelmedet nem mások vérével írják,
hanem a tiéddel.
Te nem azért jöttél, hogy ítélj és büntess,
hanem azért, hogy életedet add azokért,
akik nélküled meghalnak.
Te azért jöttél, hogy az utolsó szemig összegyûjtsed
a port, amelybõl lettünk,
hogy semmi el ne vesszen abból, amit teremtettél;
hanem új életet nyerjen a szeretetben
mindaz, amit a bûn tönkretesz és megöl.
Azért, hogy ne legyen a földön semmi sem
olyan alacsony, olyan megvetett és olyan nyomorult, annál,
hogy te ne szálltál volna mélyebbre.
Ó, megvert Messiás, akit kivetett a világ,
s aki másodszor hajtod meg térdedet,
hogy egyszer s mindenkorra megszerezd a lelkek kiengesztelõdését.

Nyolcadik állomás: Jeruzsálem asszonyai megsiratják Jézust

Nagy sokaság követte õt,
néhány asszony a mellét verve siratta.
Akkor feléjük fordította tekintetét, amely ellátott az idõk végezetéig,
és így szólt hozzájuk:
"Jeruzsálem leányai! Ne engem sirassatok,
hanem magatokat és fiaitokat,
mert eljönnek azok a napok, amikor azt fogják mondani:
"Boldogok a meddõ asszonyok, a méhek, amelyek nem szültek,
a keblek, amelyek nem szoptattak!"
Akkor majd így kiáltanak a hegyekhez: "Hulljatok ránk!"
S a dombokhoz: "Födjetek el!"
Ó Krisztusunk! Nem késik soká jövendölésed beteljesülése.
Nem sok idõ múlva lerombolják Jeruzsálemet.
A Templomból, amelyben tanítottál, csak egy fal marad,
amely gátként állja
Izrael fiai panaszainak áradását a századokon át,
korlátját jelenti könyörgéseiknek és könnyeiknek.
Még ma sem jött el a béke erre a szent földre,
ahol Te kimondtad az egyetlen mondatot
- hiába lett volna talán? - ,
amely elhallgattathatja a fegyvereket,
amikor így szóltál tanítványaidhoz: "Szeressétek ellenségeiteket!"

Kilencedik állomás: Jézus harmadszor esik el

A szeretetbõl származó emberi lény
a szenvedésen és a halálon keresztül
tér vissza a szeretetbe.
Ezt maga a szeretet mondja a történelem hajnalán.
Ám Õ ezt nem hallja meg.
Minden emberi lénynek és minden dolognak,
ami létezik, a földön és az égen
a végtelen nagy éjszaka legapróbb fényszikrájának is,
csak egyetlen oka van: a szeretet.
Maga a szeretet jött el hozzánk,
hogy ezt elmondja nekünk.
Mi pedig elhallgattattuk õt.
Ó Krisztusunk!
Azt mondtad nekünk, alakítsuk szívünket
a tiedhez hasonlóvá,
s most azt látjuk, hogy a katonák e keselyûk járta
baljós domb szirtje felé taszigálnak.
Látjuk, amint harmadszor is elesel
megvetett ajándékaid súlya alatt.

Tizedik állomás: Jézust megfosztják ruháitól

El fogják osztani maguk között ruháidat.
Kisorsolják egy darabból szõtt, varrás nélküli köntösödet,
amely olyan, mint a Szentírás, amely szálanként szövõdik
a teremtés elsõ napja óta, és soha nem szakadt meg,
s amely egyszerre elfödi és feltárja Isten jelenlétét.
Ezt a könyvet mindig csak térden állva volna szabad olvasnunk.
A te ruháid, ó Krisztusunk, üzeneted szavai!
Kijelentik és elrejtik személyedet.
E személyben õt magát kell keresnünk,
hiszen mi tudjuk, hogy Te vagy az Igazság,
s hogy nincs olyan igazság, amelyben Te ne volnál benne,
s olyan hazugság sincs, amelyhez közöd lehetne.
Legyen áldott a te tiszta személyed,
amelyet lemeztelenítenek a történelem rongyárusai.
Te a köntössel együtt ránkhagytad meggyötört testedet is!

Tizenegyedik állomás: Jézust felszegezik a keresztre

Kezeid uram, amelyek áldást adtak,
kezeid, amelyek gyógyítottak, s amelyek
visszaadták a vakok látását,
s eltûntették a leprát az arcokról,
kezeid, amelyek rajzoltak a porba, amikor
a házasságtörõ asszony hamis bírái egyenként
elhagyták vésztörvényszéküket,
kezeid, amelyek megtörték a kenyeret és bort töltöttek,
hogy a hit láthatatlan igazságai táplálják és itassák
e látható világ bizonytalan valóságát,
kezeid, amelyek oly sokat adtak
és oly keveset kaptak,
Uram, a te adakozó kezeid a keresztre szögezve
most már örökre nyitva maradnak.
A kihegyesített vas átjárja a lábat,
amely megszentelte a földet.
Az emberek hazug igazságszolgáltatása
véghezvitte mûvét.
A vihar s a bûntény által elhomályosított nap alatt
minden készen áll
a Keresztrefeszített fölemelésére.

Tizenkettedik állomás: Jézus meghal a kereszten

Urunk, most már nem vagy több,
mint egymásnak feszülõ és egymást erõsítõ
fájdalmak szövedéke:
ziháló fuldoklásodból a pusztulás árad.
Testednek már nincsen olyan ina,
amely ne remegne a fájdalomtól
megfeszülve, akár a hárfa húrjai.
Mégis így szólsz:
"Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit tesznek."
Még azt sem tudják, mit beszélnek, amikor
így kiáltanak hozzád haláltusád közepette:
"Megváltó, szabadítsd meg magadat!"
Õk nem fogják fel,
hogy szörnyû mozdulatlanságodban is utánuk mész

bûneik és nyomorúságaik legmélyére,
s azon is túl:
Ó Krisztusunk!
Te nem ismerted az éjszakát.
Ím, itt közelít feléd, amint kihallik a zsoltár komor soraiból:
"Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?"
Ki kellett mondanod ezeket a szavakat,
hogy senki se mondhassa:
nem ismerted az emberi élet legmegrendítõbb aggodalmát,
hogy szinte kihunyjon belõled az isteni jókedv utolsó szikrája is,
amelyet elrejtettél apostolaid elõl,
Ez azért történt, hogy áldozatod csúcspontján
megvalósuljon istenséged e napfogyatkozása,
amelynek révén hasonló lettél hozzánk.
Ó Krisztusom, te azért halsz meg,
hogy ne sújtson le ránk az az irdatlan ütés, amelyet magunk
választottunk magunknak még a teremtés hajnalán;
s azért, hogy többé ne legyünk egyedül a halálban.

Tizenharmadik állomás: Jézust leveszik a keresztrõl és átadják anyjának

Minden beteljesedett.
Pillantásod, amely megkeresztelte a földet,
pillantásod, amely megörökíti
és új fénybe öltözteti az élõlényeket
s az élet apró dolgait,
pillantásod nincs többé.
Minden beteljesedett.
Mindörökre meg vannak örökítve,
soha nem törlõdnek ki az emberiség emlékezetébõl
azok a személyek, akikkel életedben találkoztál:
az apostol és a nyomorult,
a gazdag ifjú és az asszony Jákob kútjánál,
Pilátus az idõk végezetéig mossa kezeit,
Kaifás felemelt ujjal osztogatja fáradt szentenciáit
- minden tudományét, amelyet megrohaszt a szív fukarsága - ,
a vak, aki meglátta képét megszületni a víz színén,
a talpra állt Lázár,
aki megmenekült a sötétség karmaiból,
Márta, akinek nem volt egy pillanata sem a maga számára,
és kontemplatív nõvére,
aki a jobbik részt választotta,
Nikodémus, aki meg akarta érteni õt,
s a százados, aki cseppet sem kétkedett.
Minden beteljesedett.
A keresztrõl levett, átvert testedet
édesanyád karja öleli magához,
s Jánosé, a rábízott fiúé,
s a mellettük álló Magdolnáé,
akit tûzként mardos a fájdalom.
Ó Mária!
Az, hogy áldott vagy minden asszonyok között,
együtt járt mindazzal, ami részedül jutott,
hogy elviseld, megtudd és elfogadd!
Minden beteljesedett.
A kivégzettek dombján, ahol
a világ a halált látványul kínálja a világ számára,
nincsen már senki körülötted,
csak ez a három hatalmas személy,
akik az idõk végezetéig fognak világítani,
s akik most téged siratnak,
ó Krisztusunk,
a tovatûnõ fény fellobbanása.

Tizennegyedik állomás: Jézust a sírba helyezik

Vége mindennek.
Ez az óra, amelyben úgy tûnik, minden elveszett:
a hit órája, egyedül a hité.
A hit Isten kedves jegyese.
Õ gyengéden tekint reá,
mint az Énekek éneke jegyesére,
s mint szeretetünk egyetlen bizonyítékára, amit felkínálhatunk neki.
Éppen ezt jött keresni a földre,
s egyszer, Jeruzsálemet szemlélve attól tartott,
hogy nem találja már, amikor visszatér majd.
A hit ugyanolyan türelemmel várakozik rá,
ott virraszt az alvó katonák között,
a sír elõtt, ahova testedet helyezték, Uram.
Semmi sem kavarja föl, és semmi sem riasztja meg.
A hitnek szövetségeséül szegõdik mindaz,
ami a hitetlen emberek aggodalmát vagy kétségbeesését táplálja:
a szenvedés, amely hozzád hasonlóvá teszi,
az idõ, az örökkévalóság utazása
a tõle idegen univerzum felé.
Õ, a hit szeret, mi egyéb számít?
Számára ez a szûk új sír, ahol Te nyugszol, Urunk,
az új szövetség ládája,
ám ebben már nem a törvény lakozik,
hanem a Szent, az Egyház s a jövendõ
beteljesülések kezdete.
A hit tudja, hogy Te a harmadik napon fel fogsz támadni.
Urunk, akit jobban elrejt ez a világ,
mint a sírbolt, Te, akit bûneink keresztrefeszítenek,
Te, akit eltemettünk szívünkben -
feszítsd fel a sziklát, amelyet eléd hengerítettünk.
Ezt kéri tõled szegény hitünk.
Nagypénteki gyászában már félhangon énekel valami benne.
Hiszen ez az éjszaka, amely most ráborul a hitre,
számára csak a nap kezdete.
S a nap te vagy, ó Krisztusunk!

Domokos György fordítása

2015. április 8. szerda

Gyenesdiási Zs.Krisztina te következel, ha észreveszed a lehetőséget!

Egy érdekes álom egy kiállításról, ahol egyedül ő ismert fel, amikor tornázott. A kiállítótermek színei váltakoztak a labirintusban. Sokszor úgy tünt, hogy eltévedtem, akkor jöttem rá, hogy amerre jöttem, arra visszafelé. A kiállításon nem szerettem volna semmit gyűjteni, csak beszélgetni, de ott volt egy kiskutya, aki annyi kárt csinált, mégis gazdái nem akarták felfogni, sőt kikérték maguknak, hogy az állatuk nem teszi azt, amit én nem jól láttam. Kicsit nem foglalkozok vele, Aztán azon kezdek el gondolkodni, mit keresek itt, hogyan tartozik össze ez a kiállítás, egésze, amikor újból feltűnt a kiskutya, s azt csinálta szóltam a gazdáinak, de ők még akkor sem voltak képesek elfogadni.
Megjegyzésként annyi, ha nem voltál házas, s képes vagy személyesen elmondani, ki a lelkitársad, akkor keressél fel, ha megadatik számodra ennek a lehetősége. Annyit kell tudnod még, ha képes a lelkitársad fogadni, s hasonlóképpen elkötelőzödni melletted, akkor már csak magadat vagy képes megállítani, mert amivel képes vagyok segíteni, ennek az a következménye.

http://nyomban.blog.hu/2015/04/08/gyenesdiasi_zs_krisztina_te_kovetkezel

2015. március 25. szerda

Andre Lowoa

 

Nem tartom magam vándortanítónak, de mindannyiónknak arra van leginkább szüksége. Küldetéseim vannak, egyiket Cserszegen, az anyai vonalon majdnem félezer évnyi felmenőimnek köszönhetően pálos formában kaptam, de ezt a felelősséget egyedül nem vagyok képes ellátni, ezért kaptam meg a vezetéknevét annak a lánynak, aki a lelkitársam az osztálykiránduláson Sárváron. Lényegében e pontról indult amit már visszavezettünk veletek, bár már ez jóval előbb el volt döntve, mint később kiderül. Újabb küldetés az elsőhöz kapcsolódván látnokok által kapott üzenetek minél szélesebb körben való megismertetése. Tudom ez kicsit furcsán hangzik, de a küldetést csak párban, egységben lehet leginkább betölteni, így újabb küldetések kerültek hozzám, vagy az elsőből kifolyólag, vagy a másodikból kifolyólag, az iskolázottságom sem az én érdemem, én csak elfogadtam azt a segítséget, ami elvezetett a jelenlegi helyzethez. 2008. április 5-ére Pilisszentlélekre volt kitűzve a lelkitársammal közösen az egységben a nevem védelmében, de a férgek vezette egyének ebbe elég alaposan beleszóltak, magam pedig ennek okán ott piszkálom őket, ahol a leginkább fáj. S mi fájna ezeknek a sötétség harcosainak az IGAZSÁG felszínre jövetele. Szépen lassan csordogáltak az erősítők, szépen lassan igazolást nyertek, hogy milyen kevéske kell ahhoz, hogy kikerüljünk az akolból. ... S még valami, többen tudják, hogyha megérkezik a takaros menyecske, akkor öröm lesz a szívükben, de amikor a takaros menyecskével, a lelkitársammal elindulunk oda ahol lennünk kellene, akkor mély bánat költözik a szívükbe, mert ahová érkezik dr. Nagy Krisztina, arra a helyre vissza nem térhetek, s sokaknak jel leszen helyváltoztatásra. A helyről annyit kell még tudnotok, a leginkább meghamisított történelmű helység, amelynek múltját és jövőjét okosan és bölcs látással engedelmes szívvel a természeti formákból ki lehet következtetni. A felkészítésünk Sopronban és Sümegen lett volna, ha 2008-as év leggyengébb napjáig megérkezett volna....
2015. március 24. kedd

Jövő a múltból kikövetkeztethető andre.iwk.hu

Jövő a múltból kikövetkeztethető


Nézd csak az embert! Gyötri, hajszolja magát, feltűnést kelt, úr akar lenni mindenki fölött, azt hiszi, hogy ő valaki; szinte odakiáltja a Napnak: „Hordd el magad, majd én világítok helyetted.” Egyszer ez a kevély ember összeomlik egy marék hamuvá, amelyet elsodor a víz, patakon-folyón át, egészen a tengerig… (Vianney Szent János)


Bízz magadban, és majd meglátod, hogy jön a kiábrándulás! Bízz barátaidban, és majd meghalnak, és itt hagynak téged! Bízz pénzedben, és valaki majd elveszi tőled. Bízz hírnevedben, és valamilyen rágalmazó nyelv összezúzza! Bízz Istenben, és soha meg nem szégyenülsz.
2015. március 24. kedd

Bölcsen Okosan Magyaran nyomaban.eoldal.hu

2015. március 23. hétfő

Talán húsvétkor indul, de ez nem rajtam múlik

Érdekes álmom volt, egyik főszereplője Andrea jogász végzettségű lelkitársához elkötelezett hölgy, csak éppen nem tudom, hogyan vagyok képes segíteni, amikor hajnali 2:00 körül felébredtem, nem tudtam visszaaludni, mert olyat mondtál Andrea, hogy bármi áron, téged nem érdekel, hogy nincsen munkája a lelkitársadnak, te tisztában vagy azzal, hogy neked is köszönhető a kialakult helyzet. Te csak öszinteséget vársz minden tekintetben, csak nem vagy képes megfogalmazni, hogyan kérhetnéd a lelkitársadat, amiatt passzoltad át, amikor 80 kilométerre mentél továbbtanulni, s úgy gondoltad, hogy nem követne téged. A lelkitársadat, hogy ne kövessen, ezt inkább nem teszem közzé, mert ehhez kellene a lelkitársad engedélye. Ha komolyan gondolod, holnap Esztergomban és Sükösdhöz rakok le egy közösséget, s talán Veszprémhez utána elérhető vagyok...

Free counters! Free counters! Free counters!

(Barbados, Belize, Benin, Britt Virgin-szigetek, Burma, Kelet-Timor, Kirgizisztán, Makaó, Malawi, Mali, Monaco, Új-Kaledónia, Reunion, Suriname, Szudán, Tanzánia, Üzbegisztán)


Andrea tudod mit ha, azt akarod elemezgetni mekkora kártérítést követeljél azoktól, akik ezt okozták akkor jobb, ha nem engem kérsz meg rá. Tudod kérlek, én már annyira letakarítottam, hogy 3 pap elég, egyiket nagyon támadja a hamis próféta csoportjai, a másik soha nem tagadna le, a harmadikat pedig  keresem Esztergomból. Ne ecsetelgessél arról, hogy mennyi mindent vettek el tőletek, inkább azon legyél, ha ennyire céltudatosan tudod, hol a helyed, minél előbb odakerüljél. Ne ecsetelgessed kérlek, hogy erről se gondoltam volna, meg amarról se gondoltam volna, hogy erre képes, tudod az elszalasztott lehetőségek nem jönnek vissza. Ne ecsetelgessed légy szíves, hogy te mennyi mindent megtettél, s mégis megtörténtek azok az események, inkább örüljél annak, hogy lelkitársadat annyira lefoglaltad magatak számára, hogy nem képes annyira megbántani téged, mint amiket mondanak róla. Megtehetnél még több mindent, de míg vissza nem érkezel oda, ahol biztonságban mellette vele voltál, addig maximum csak annyit tehetsz, hogy annyi segítő hálaadó imát felajánlasz, s mindenkor ne felejtsd el: „Az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az Úr neve.”